Çalışma İzni

Anasayfa » Çalışma İzni

ÇALIŞMA İZNİ

Süreli Çalışma İzni

13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.
Çalışma izni süre uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.
Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Bağımsız Çalışma İzni

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.
Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.
Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir.

Turkuaz Kart

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.
Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde 15 inci madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.
Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir.
Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.
Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.
Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri uygulanmaz.

Çalışma İzni;

Ev Hizmetleri sektöründe (çocuk bakım elemanı, hasta ve yaşlı bakım elamanı, ev hizmetlisi) pozisyonlarında evde çalıştırılacak yabancı personel için çalışma izni alınması gerekmektedir. İnsanların yoğun iş temposu nedeniyle işveren ailelerin gerek çocuklarının bakımında gerekse hasta ve yaşlı yakınlarının bakımında ihtiyaç duymuş olduğu yabancı personeller için çalışma izinlerinin alınması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir.

Ev Hizmetleri Çalışma İzninde Bakılan Kriterler

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni alabilmesi için gerekli şartlar şöyledir. Ev hizmetleri alanında yabancı personel istihdam etmek isteyen bir işverenin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir; İşverenin, yabancıya vereceği asgari ücret üzerinden maaşı  ve sigorta pirim masraflarını karşılayabilecek maddi yeterlilikte olması gerekmektedir. Bu yeterliliği de evrakla beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca Çalışma Bakanlığının belirlediği yeni kriterler üç ana başlık altındadır. Bunlar;

  1. İşveren ailenin 12 yaşından küçük çocuklarına yabancının bakıcılık yapması
  2. İşveren ailenin 65 yaşından büyük insanlara yabancılar bakıcı olarak çalışması
  3. İşveren ailenin sağlık raporlu bir hastasına, yabancı personelin hasta ve yaşlı bakım elemanı olarak çalışması

calisma_izni

 

Özel Sektör ve Şirketlerde Çalışacak olan Yabancılar için Çalışma İzni;

Bir firmanın yabancı personel çalıştırması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının belirlemiş olduğu en önemli kriterler aşağıdaki gibidir.

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000.-TL veya brüt satışlarının 800.000.-TL olması veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

Her bir yabancı personel için en az 5 T.C vatandaşının SGK’lı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. (İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.)

Yabancı personel çalıştırmak isteyen firmalar veya kurumlar ayrıca yabancıların sigorta primlerinin (asgari ücretin 1,5 katı ile 5 katı arasında) değişmekte olduğunu, yani asgari ücretten yabancı işçi veya yabancı personel çalıştıramayacaklarını bilmelidirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Belirlemiş Olduğu Kriterler;

  • İş piyasasındaki durum, Çalışma hayatındaki gelişmeler,
  • İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
  • Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
  • Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
  • Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri, Yabancının eğitim durumu,
  • İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
  • Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,
ÇALIŞMA İZNİ HAKKINDA
Yabancı Hukuk Danışmanı Olarak; Çalışma İzninde istenilen belgeler doğrultusunda ilk başvuru ya da uzatma işlemlerinin yapılması, bilgilerin elde edilmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından istenilen gerekli evrakların hazırlanması, bilgi ve tekliflerin alınması için 05321612890 arayarak ulaşabilirsiniz.
Whatsapp
Keyhan Tercüme Müşteri Temsilcisi
Keyhan Tercüme Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Whatsapp Destek Hattı